Main content

Alfons Åbergs Kulturhus och GDPR

På Alfons Åbergs Kulturhus värnar vi om din personliga integritet och vill skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Den 25 maj 2018 ersattes PUL (Personuppgiftslagen) med Dataskyddsförordningen (GDPR) och dessa regler gäller i alla EU:s medlemsländer. Förordningen innebär en skärpning av hur personuppgifter får behandlas och stärker dina rättigheter när det gäller dina personuppgifter.

Vi vill att du skall känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss och vi vill vara öppna med hur vi använder dem. Därför har vi uppdaterat vår integritetspolicy som mer utförligt förklarar vilken information vi samlar in och hur vi använder den. Vi förklarar också vilka rättigheter du har och hur du går tillväga för att exempelvis få dina uppgifter borttagna.

Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 2024-04-25

Vi är måna om din personliga integritet

Din personliga integritet är viktig för oss. Vi vill att du skall känna dig trygg i att vi hanterar dina personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt, oavsett i vilket syfte du har kontakt med oss. Här hittar du övergripande information om hur vi hanterar personuppgifter och följer gällande lagstiftning. Vi förklarar också vilka rättigheter du har gentemot oss på Alfons Åbergs Kulturhus och hur du kan använda dem. Det är viktigt att du känner dig bekväm med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför ber vi dig att läsa igenom texten noga.

Alfons Åbergs Kulturhus ansvarar för och värnar om all den personliga information vi förses med i vår dagliga verksamhet. För oss är det viktigt att du som får inbjudningar till våra evenemang, du som är anställd vid kulturhuset eller söker anställning hos oss, du som är besökare, kund eller leverantör ska känna dig trygg med hur vi hanterar och förvarar dina personuppgifter. Din personliga integritet är en viktig angelägenhet som vi särskilt beaktar i alla våra verksamhetsprocesser. I denna integritetspolicy följer information om hur vi behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk nu levande person. Exempelvis kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP‐nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Alfons Åbergs Kulturhus är personuppgiftsansvarig

Alfons Åbergs Kulturhus är personuppgiftsansvarig för alla typer personuppgifter som kommer oss tillhanda, detta gäller inom verksamhetens samtliga processer, och vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, från den 25 maj 2018 GDPR (General Data Protection Regulation). Förordningen börjar detta datum gälla inom hela EU och den har fokus på ett ökat integritetsskydd för behandling och lagring av personuppgifter.

Personuppgifter som behandlas

Vid bokningar, ansökningar, beställningar, köp, anmälningar eller annan kontakt med oss kan vi komma att registrera bland annat: namn, personnummer, adress, telefonnummer, e‐postadress, befattning, avdelningstillhörighet, fakturaadress, anställningsdatum vid nuvarande och tidigare arbetsgivare, arbetslivserfarenhet, betyg och andra intyg. I övrigt behandlas personuppgifter som du själv har valt att lämna, till exempel när du kontaktar oss via e‐post eller fyller i ett formulär på vår hemsida.

Alfons Åbergs Kulturhus har som regel att inte samla in och behandla känsliga personuppgifter, såsom information gällande hälsa eller etniskt ursprung. Vi skriver aldrig någon personlig information i vår databas utan enbart sådant som är relaterat till beställningar.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används av Alfons Åbergs Kulturhus för att fullgöra våra åtaganden mot dig och tillhandahålla en hög servicegrad. Det kan handla om löneadministration, inköp i vår webbshop administrera bokningar för skolbesök, betala fakturor, svara på mail eller bjuda in till evenemang.

Hur använder vi dina uppgifter?

För att vi ska få behandla dina personuppgifter måste vi följa gällande rätt och därför alltid ha en laglig grund för behandling, till exempel ett samtycke från den registrerade. Andra grunder som vi kan stödja oss på är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig, att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller att behandlingen är nödvändig med stöd av en intresseavvägning.

Säkerhet

Tredjepartsinfo.
Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte personligt identifierbar information till utomstående parter.

Vi lämnar inte från oss dina uppgifter till någon annan än de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter mot dig. Undantag görs endast om vi är tvingade enligt lag eller domstolsbeslut.

Vi kommer aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Informationsskydd
Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personliga uppgifter. Endast medarbetare som ska uträtta ett specifikt jobb får tillgång till personligt identifierbar information. De datorer/servrar som används för att hantera personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på sajten för webbförsäljning. Läs mer om vår cookie policy här.

Incidenter
Vi har vidtagit åtgärder för att skydda dina uppgifter mot t.ex. förlust samt mot otillåten ändring, spridning eller tillgång till uppgifterna. Vi har även rutiner för hantering och rapportering av eventuella incidenter som skulle kunna påverka säkerheten runt dina personuppgifter.

Samtycke

Genom att lämna dina personuppgifter, exempelvis i samband med köp eller försäljning av produkter och tjänster, godkänner du och samtycker till att Alfons Åbergs Kulturhus behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

Genom att använda vår webbplats och våra bokningsformulär godkänner du vår integritetspolicy. Du kan när som helst kontakta oss på info@alfonskulturhus.com för att få information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig eller om du vill att vi raderar era personuppgifter.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta Alfons Åbergs Kulturhus. I sådant fall kommer vi inte längre behandla dina personuppgifter för de särskilda ändamål som du tidigare samtyckt till.

Rätten till dina personuppgifter och klagomål

Du har alltid rätt att få tillgång till dina personuppgifter och att begära att vi rättar eller uppdaterar dina personuppgifter, eller raderar dem. Under vissa omständigheter kan du begära att vi begränsar användningen av dina personuppgifter.

Du har också rätt att få tillgång till dina personuppgifter, i ett strukturerat och allmänt använt och maskinläsbart format. Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter eller om du har några frågor angående personuppgifter som innehas av oss, eller frågor om denna personuppgiftspolicy, är du välkommen att kontakta oss.

Alfons Åbergs Kulturhus,
Organisationsnummer: 556881–5236
Slussgatan 1, 411 06 Göteborg
E‐post: info@alfonskulturhus.com
Telefon: 031- 15 42 80

Är du missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter, så gör vi vårt bästa för att bemöta dina klagomål. Din integritet är väldigt viktig för oss, och vi strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa möjliga sätt. Skulle vi ändå, enligt din mening, misslyckas i denna ambition, var vänlig notera att du också har rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen eller annan myndighet som kan fastställas i framtiden.